خانه| لیست قیمت|درباره ما|اهداف ما|خط مشی|تماس با ما| پيام

سبد سفارشات شما


نام کالا قيمت تعداد حذف

ارت فالت


رله ارت فالت
TYPE:EFZ

قيمت 920000ريال

ارت فالت
ارت فالت
•    تشخيص خطاي اتصال به زمين
•    حذف تاثير هارموني سوم
•    روش آشكاري سازي Core Balance
•    تنظيم محدوده جريان نشتي قابل تنظيم از 0/3-6  ، 20-1، 2/5-50 آمپر
•    زمان تأخير در قطع رله قابل تنظيم از 1 تا 30 ثانيه
•    داراي دو سيگنال
         نمايشگر تغذيه ورودي         PWR
         نمايشگر حالت خطا    FAULT
 اصول كار    
اين رله بمنظور حفاظت در برابر اتصال زمين طراحي شده است. اساسا وقتي جريان شبكه درحالت تعادل باشد برآيند جريانهاي عبور از سيمهاي بار صفر مي‌باشد. بطور مثال در شبكه تكفاز دو سيمه كل جرياني كه از فاز به مصرف كننده مي‌رسد از نول بر‌مي‌گردد، همچنين در شبكه سه فاز سه سيمه يا چهارسيمه نيز چنين است و با بار متقارن يا نامتقارن به هر حال جريان رفت و برگشتي در سيم برابر خواهند بود. ولي هرگاه اتصال زمين پديد آيد مقداري از جريان رفت به  زمين متصل شده و از طريق سيمهاي شبكه باز نمي‌گردد. با توجه به اينكه كل سيمهاي برق مصرف كننده بايد از داخل ترانس همراه دستگاه (ترانس جريان كوربالانس) عبور نمايند، اين عدم تعادل آشكار شده و رله  فرمان قطع مي‌دهد.
هنگاميكه ولتاژ تغذيه به ترمينالهاي  A1وA2 و خروجي CT همراه دستگاه به ترمينالهاي CT وصل شده باشند و جريان نشتي در حد مجاز باشد، رله داخلي دستگاه وصل خواهد بود(اتصال داخلي ترمينال 15 به 18 برقرار است) سيگنال PWR روشن و سيگنال FAULT خاموش خواهد بود.
در صورتيكه جريان نشتي زمين از حد تنظيم شده توسط دسته AMPERS بيشتر باشد، دستگاه زمانسنجي را آغاز كرده و پس  از اتمام زمان تنظيم شده توسط دسته DELAY سيگنال FAULT روشن شده و رله داخلي دستگاه قطع مي‌گردد(اتصال داخلي ترمينال 15 به 16 وصل مي‌شود).
در صورتيكه در طي زمان تنظيمي فوق، جريان نشتي زمين به حد مجاز كاهش يابد، رله بدون تغيير مي‌ماند.

 
پس از روشن شدن سيگنال FAULT، در صورتيكه جريان نشتي زمين از حد مجاز كمتر شود، سيگنال FAULT خاموش شده و رله داخلي دستگاه وصل مي‌شود (اتصال داخلي ترمينال 15به 18 برقرار است).
در صورتيكه ترمينالهايJ   از هم باز باشند، پس از هر بار خطا و برطرف شدن آن دستگاه به صورت اتوماتيك راه‌اندازي مي‌شود. در صورتيكه ترمينالهاي J به هم وصل شوند، پس از هر بار خطا و برطرف شدن آن دستگاه بايد توسط شستي RESET راه‌اندازي مجدد شود.
 نصب و راه‌اندازي   
ولتاژ تغذيه به ترمينالهاي  A1وA2 متصل گردد.
كليه سيمهاي مصرف كننده مي‌بايست از داخل CT همراه دستگاه عبور نمايند.
خروجي CT را مي‌بايست به ترمينالهايCT  رله ارت فالت متصل نمود.
ترمينالهاي 15و16و18 سرهاي كنتاكت رله داخل دستگاه مي‌باشند كه بر حسب نياز به صورت سري در مدار فرمان قرار مي‌گيرند. بطور مثال براي فعال كردن يك آژير يا قطع كردن فرمان كنتاكتور اصلي.
توسط دسته تنظيم (AMPERS) حدي كه جريان نشتي نبايد از آن بيشتر شود، تعيين مي‌گردد.
توسط دسته تنظيم تأخير(DELAY) مدت زمان تأخير در قطع رله داخلي دستگاه تعيين مي‌شود. اين زمان از 1 تا30 ثانيه قابل تنظيم مي‌باشد.
 مشخصات فني   
ولتاژ تغذيه: 220 ولت  متناوب
فركانس شبكه: 50 يا 60 هرتز
تلفات داخلي: 3 وات
حد جريان نشتي: 6-0/3، 20-1، 50-2/5 و آمپر قابل تنظیم توسط دسته AMPERS
تأخير در قطع: 1 تا30 ثانيه، قابل تنظيم توسط دسته DELAY
رله خروجي: يك كنتاكت C/O
جريان كنتاكت: 6 آمپر، 220 ولت متناوب - 6 آمپر ، 28 ولت مستقيم
•    كليه مشخصات فني بر حسب نوع  سفارش قابل تغيير مي‌باشد.

 
 
قيمت : 1450000 ريال
قيمت : 1200000 ريال
قيمت : 1100000 ريال
قيمت : 450000 ريال
قيمت : 550000 ريال
قيمت : 520000 ريال
قيمت : 480000 ريال
قيمت : 310000 ريال
قيمت : 500000 ريال
قيمت : 680000 ريال
پشتیبانی توسط بيزنا | طراحی قالب توسط مهدی نت